1956 yılının önemi

1300’lü yılların değerli müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur’da 1956 tarihinin üzerinde özellikle durmuştur. 1956 yılında tahakkuk eden olaylar göz önünde bulundurulduğunda, Said Nursi Hazretlerinin özellikle bu yıla dikkat çekmesi çok şaşırtıcıdır.
Risale-i Nur talebesi Ahmed Feyzi Kul, 1950 yılında yazdığı “Maidet-ül Kur’an ve Hazinet-ül Bürhan” adlı eserinde bazı ayetlerin ebced değerlerini hesap etmiştir. Bu eser, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarafından kabul görerek, “Tılsımlar Mecmuası”nın sonuna eklemiştir. Bu eserde ebced değeri olarak Miladi 1956 yılını veren ayet Taha Suresi’nin 68. ayettir.
 
 
“Korkma! dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin.” (Taha Suresi, 68)
 
 
Bu ayette geçen “Kesinlikle sensin” ifadesinin ebced değeri Miladi 1956’dır.
 
1956 yılı çok önemli bir tarihtir. Bediüzzaman Said Nursi de Ahmed Feyzi Kul da bu tarihin üzerinde önemle durmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1956 yılına işaret eden bir başka ayetin yorumunu Emirdağ Lahikası adlı eserinde şöyle yapmıştır:
 
Gerçekten münafıklar, ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın. (Nisa Suresi, 145)
 
... Eğer şedde iki nun sayılsa, okunmayan hemzeler ve (ye) de sayılsa 1376 (1956-1957) ederek, bu zulümatlı nifakın (dinsizlik ve zulme dayalı, ikiyüzlü münafıkane sistemin) sukut mertebesine (susma, son bulma derecesine)...
(Emirdağ Lahikası (1), Mektup no: 15)
 
Bediüzzaman Hazretleri buradaki “bu zulümatlı nifakın sukut mertebesine” sözleriyle, 1956 YILININzalimane küfür sisteminin, münafıklığın, Darwinist-materyalist sistemin yıkılışının MİLADİ BAŞLANGICI olduğunu bildiriyor. Hakikaten 1956 yılından sonra İslam aleminde büyük bir ilerleme görülmüştür.
Kuran’da “1956 yılının” ebcedini veren bir başka ayet ise Al-i İmran Suresi’nin 81. ayetidir.
Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra sİze beraberİnİzdekİnİ doğrulayan bİr elçİ geldİğİnde, ona kesİn olarak İman edecek ve ona yardImda bulunacaksInIz." Demİştİ kİ: "Bunu İkrar ettİnİz ve bu ağIr yükümü aldInIz mI?" Onlar: "İkrar ettİk" demİşlerdİ de "Öyleyse şahİd olun, Ben de sİzİnle bİrlİkte şahİd olanlardanIm." demİştİ.
(Al-i İmran Suresi, 81)
 
Bu ayette geçen “... sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldi...” sözlerinin ebcedi “1956 YILINI” göstermektedir. Nİtekİm Rİsale-İ Nurlar’a uygulanan yasağIn kaldIrIlmasI da bu tarİhe denk gelmektedİr. 1956 yılı Rİsale-İ Nur açIsIndan çok önemlİ bİr yIl olmuştur. Bu yIla kadar Rİsale-İ Nur bulundurmak, okumak, dağItmak yasaklanmIş, Nur Rİsalelerİ hakkInda 1500 kadar kamu davasI açIlmIştI. 1956 yIlInda İse, 8 yIldIr Afyon’da süren dava sonuçlanmasIyla bu konuda verİlen büyük hukuk mücadelesİ de son bulmuş ve Risalelerin hiçbir suç unsuru taşImayan İMANİ eserler olduğu, mahkeme huzurunda karara bağlanmIştIr. Afyon Mahkemesi, 1956'da Dİyânet İşlerİ Riyasetİ Müşavere Kurulu, bütün Rİsale-i Nur KüllİyâtI'nI tek tek İnceleyerek her bİr Rİsale hakkInda, olumlu ve yararlI Kur'anî bİr tefsİr olduğuna İlİşkİn bİr rapor sunmuş, Nur Rİsalelerİ’nİn beraat ve İadesİne karar vermİş ve böylece Rİsale-İ Nurlar’In yayInlanmasI serbest bIrakIlmIştIr.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risalelerde 1956 YILINA özellikle vurgu yapmasının önemi, 1956 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan büyük ve önemli olaylara baktığımızda da açıkça ortaya çıkmaktadır.
1956 tarihinde gerçekleşen büyük ve önemli olaylar şunlardır:

 
3 Ocak 1956
 
Sudan bağımsız bir cumhuriyet olduğunu ilan etti.
 
 
 

 
20 Mart 1956
 
Tunus, Fransa’dan bağımsızlığına kavuştu.
 

 
23 Mart 1956
 
Pakistan, dünyanın ilk İslami Cumhuriyeti oldu.
 

7 Nisan 1956
 
Fas bağımsızlığını ilan etti.
 
 
 
1956
Ortaokullarda dİn dersi okutulmaya başlanmıştır.
 

2009-06-01 04:34:04

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top