Ümmetin ömrü inşaallah 1500 seneyi aşmayacaktır

SAYIN ADNAN OKTAR’IN VATAN TV’DEKİ CANLI RÖPORTAJI
(02 Nisan 2009)


ADNAN OKTAR: ...Hicri 1506 ‘ya kadar ümmetin galibane ömrüdür ,  Hicri 1506. Ama  Hicri 1506’dan sonra bakın ulemadan  Hicri 1500 den sonra, kadar, ümmetin ömrü Hicri 1500’e kadar diyenler Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Suyuti, Menavi, İbn-i Kesir, Berzenci, Taberi, Said Nursi, Ahmed bin Hanbel, Hanbeli meshebinin kurucusu, Deylemi, Bistami gibi ünlü bütün ehl-i sünnet uleması Hicri 1500’e kadar diyor ümmetin ömrü. Said Nursi de 1500’e kadar diyor. 1506’ya kadar en fazla diyor. 1545’te de diyor yani 2120 gibi oluyor yaklaşık. Kıyamet diyor kafirlerin başına kopacak diyor. Yani sünni inançta bu, bu şekildedir.


SAYIN ADNAN OKTAR’IN TEMPO TV’DEKİ CANLI RÖPORTAJI
(31 Mart 2009)


ADNAN OKTAR : Eğer Sünni ulemanın açıklamalarına itibar ediyorsak, Peygamber Efendimiz’in hadislerine güven duyuyorsak, ve Said Nursi’nin izahlarına güven duyuyorsak, bu konular çok açıktır. Suyuti’nin eserlerine bakabilirler. Berzenci  Hazretleri’nin eserlerine bakabilirler.Ümmetin ömrü hicri 1500’e kadardır. Suyuti’de de bu açık açık geçer. Berzenci’nin eserlerinde de geçer. Diğer büyük Sünni Ulemanın eserlerinde de bu çok çok açık geçer. Peygamberimiz’in bu konudaki hadisleri çok salihtir. Ayrıca Said Nursi  Hazretleri de ümmetin ömrünün hicri 1506’ya kadar olacağını , galibane ömrünün. “Hatta…” diyor “…1545 yılında da…” diyor “…kafirlerin başına kıyametin kopacağına işaret eder” diyor “Hicri 1545”. Biz hicri 1430’dayız.

SUNUCU: Evet.


ADNAN OKTAR: Bu yüzyılın dışında Mehdi’nin geleceği bir yüzyıl yok. Yani Suyuti’ye göre ,Berzenci’ye göre , Said Nursi’ye göre ve diğer Sünni Ulemaya göre başka bir yüzyıl yok .Ve “En fazla…” diyor Said Nursi  “…1506 ‘ya kadardır…” diyor , “…açık galibane mücadele”. “Bir tahife-yi mücahedenin son zamanlarına bakar” diyor. “Mehdi ve talebelerinin son devrine bakar” diyor hicri 1506. Ve “1545 yılında da…” diyor “…Allah’ın izniyle…” diyor, “….kafirlerin başına kıyamet kopmasına işaret eder” diyor. E bu kadar bu açıkken , daha hala ileriki yüzyılların hesabını yapmak Sünni Ulemanın izahlarına itibar etmemek anlamına gelir.Said Nursi’nin izahlarına itibar etmemek anlamına gelir.Hadislerin açık ifadesine itibar etmemek anlamına gelir. Açsınlar Suyuti’nin eserlerine baksınlar. Benzenci’nin eserlerine baksınlar. Diğer Sünni Ulemanın eserlerine baksınlar. Said Nursi bunu çok açık , detaylı anlatıyor. Oradan da çok rahat bu konuları görebilirler. O yüzden Mehdi ‘nin bu yüzyılın dışında gelmesi diye bir konu yok. Bir de bütün alametler,yani sayılan,hadislerde belirtilen bütün alametler bu yüzyılda çıkmıştır. 1400 yıldan beri bu alametler  topluca bu şekilde hiç çıkmadı. İlk defa çıkıyor. Bu kuyruklu yıldızın çıkması da dahil. Afganistan’ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi ,efendim, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, Kabe'de kan akıtılması, hepsi dahil. Yani yüzün üzerinde rivayet  hepsindeki olaylar tahakkuk etmiştir. Binaların, zinaların yükselme, artması gibi olaylar da ,ayrıca bunlar da küçük alametlerdir. Bunlar da oluşmuştur. Bunları gördüğü halde insanların daha hala ileriki yüzyıllardan bahsetmesi bu konuya inanamamalarındandır. Said Nursi diyor: “İmanı zayıf, enesi kavi bir takım kişiler…” diyor, “…reddetme cihetine gitmişlerdir” diyor. Bakın çeşitli açıklamalar var bu konuda. Bir kısım diyor ki : “Geldi geçti”. Bir kısmı : “Gelmeyecek” diyor. Bir kısmı da : “Çok çok ileride gelecek” diyor.SAYIN ADNAN OKTAR’IN VATAN TV’DEKİ RÖPORTAJI
(15 MART 2009)


ADNAN OKTAR: Said Nursi Hazretleri diyor ki “1400 yıl sonra gelecek bir hakikati asırlarında olacak zannetmişlerdir” diyor. Yani Mehdi’nin Hicri 1400 yılında geleceğini söylüyor. Suyuti gibi büyük bir alim de ümmetin ömrünün 1500 seneyi aşmayacağını söylüyor. Ve bunu Berzenci de söylüyor. Yani büyük alim, 11. yüzyılın alimi Berzenci Hazretleri de söylüyor. Mesela diyor ki Said Nursi “Tenvin sayılmaz fırkasının makamı cifrisi 1542 ederek nihayet devamına ima eder” diyor. “1506 edip, o tarihe kadar zahir ve âşikârâne, belki galibane, sonra '42'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder. -şedde sayılır fıkrası dahi, makam-ı cifrîsi 1545 olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına ima eder.” Bakın en fazla 1545 yılına kadar, Hicri 1545 yılına kadar ümmetin ömrünün devam edeceğini söylüyor Said Nursi. Hicri 1400’de çıkacağına göre Mehdi ve Hicri 1500’den sonra da kıyamet beklendiğine göre, yani Hicri 1500’den sonra beklenecek bir kişi yok artık. Yani Suyuti’ye göre, Berzenci’ye göre, Said Nursi Hazretleri’ne göre başka beklenen bir kişi yok. O zaman bu yüzyılda çıkması gerekiyor. Ayrıca bu yüzyılda 1400 yıldan beri görülmeyen bütün alametler oluştu. Yani mesela Fırat’ın suyunun kesilmesi, Kabe’ye baskın yapılması, Kabe’de kan akıtılması, Irak’ın işgali, Azerbaycan’ın işgali, İran’la Irak arasında savaş olması, bir kuyruklu yıldızın zuhuru. Yine İmam Rabbani Hazretleri’nin dediği bu çift kuyruklu yıldızın, boynuz şeklinde olan yıldızın zuhuru. bir de öbür kuyruklu yıldızların aksine bu ters yönde giden bir yıldız diyor. Bu da doğru çıktı, İmam Rabbani Hazretleri’nin. Yani Mehdi’nin çıkış alametidir bu diyor. Bunun dışında o kadar fazla ki, mesela Irak ordusu çölde kaybolacak diyor, o da oldu. Irak’ın para birimi yok olacak dedi Peygamber Efendimiz, o da oldu. Irak yeniden imar edilecek dedi, o da oldu. Rivayetlerin hemen hemen tamamı, yaklaşık 100’ün üzerinde rivayet, hepsi tahakkuk etti. Fakat hepsi Hicri 1400’le 1430 arasında oluştu, yani bu çok önemlidir. Ve hiçbir yüzyılda bu oluşmadı. Yani Peygamber Efendimiz’den itibaren ilk defa oluştu. Ve Suyuti’ye göre de zaten ümmetin ömrü 1500 yılını geçmeyeceğini dediğine göre, Said Nursi Hazretleri de Hicri 1500’den sonra devam etmeyecek dediğine göre Mehdi’nin çıkmış olması gerekiyor. Yani ikinci bir ihtimal kalmıyor. Ehl-i Sünnet inancına göre ikinci bir ihtimal kalmıyor. Mesela bakın Muhammed Bin Resul el Hüseyni el Berzenci ne diyor? “Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek, fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Çünkü muhtelif tariklerden varit olduğuna göre dünyanın ömrü. . .” ve devam ediyor. Mesela diyor ki: “Büyük alim Celaleddin Suyuti’nin El Keşfül Fi...” eserinin ismini yazıyor, uzun bir isim, “eserinden bazı bilgiler vererek son verelim” diyor, bakın hem kendisi zaten müceddid 11. yüzyılın müceddidi, fakat Suyuti gibi çok büyük bir alim, hem hadis alimi olan bir kişiden Ehl-i Sünnet’in gözbebeği olan bir alimden kaynak veriyor, diyor ki: “Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek, fakat 1500 seneyi aşmayacaktır.” Biz Hicri 1430’dayız, Mehdi’nin mutlaka ve mutlaka gelmiş olması gerekiyor, ikinci bir ihtimal olmuyor. Ayrıca 100’ün üzerinde alamet oluştu, tamamı oluştu, o yönden de Mehdi’nin mutlaka gelmiş olması gerekiyor. Zaten İslam alemindeki gelişmelere baktığımızda, Türk-İslam Birliği’ne doğru ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz. İslam aleminin birleşmek üzere atak yaptığını görüyoruz. Darwinizm’in yıkılışı, materyalizmin yıkılışı, komünizmin yıkılışı da İslam’ın nurunu her tarafa yaydığını göstertiyor ve Mehdi’nin zuhur ettiğinin açık alametleri olmuş oluyor bunlar.SAYIN ADNAN OKTAR'IN KRAL KARADENİZ TV'DEKİ RÖPORTAJI
(3 Nisan 2009)


ADNAN OKTAR: Hicri 1545’lerde diyor Said Nursi Hazretleri kâfirin başına kıyamet kopacak diyor. Biz dünyanın en son aşamasındayız. İnsanlar diyorlar ki: İnsan nasıl olur da böyle bu şekilde söyleyebilir? Bunu, Peygamber Efendimiz söylüyor, hadis olarak geliyor. Bir de yeni doğmuş bir çocuk var, ama bir insanın normal ömrü 60-70 senedir, hadi 70-80 senedir, en fazla olsa olsa 100 sene oluyor. Mesela 10 yaşında 20 yaşında çocuk belki yaşar diye insanlar düşünebilir, ömrü devam eder diye düşünebilir. Ama 80-90-100 yaşına gelmiş bir insan için artık her an ölebilir diye düşünülüyor. Dünya da şu an 80-90-100 yaşına girmiş durumda. Yani o gençlik dönemini geçti. İlk 10 yaş, 20 yaş, 30 yaş tamam o zamanlar da kıyamet bekleniyordu, olabilir diye düşünülüyordu ama 30 yaşında bir insan da ölebiliri, 20 yaşında bir insan da ölebilir. Ama 90-100 yaşındaki bir insanın ölümü çok çok daha yakın demektir, öyle görünür. Şimdi dünya da 90-100 yaşlarında gibi, yani Hicri 1500 öyledir. Said Nursi, 1545’lerde de kıyamet kopacak diyor. Onun için bu yüzyıldan sonra Mehdi gelecek diyenler var, yahut ileriki yüzyıllarda gelecek diyenler. Zaten Sünni ulemaya göre İslam ümmetinin ömrü bitmiş durumda. Hicri 1500’de bitiyor, Hicri 1600’de gelmesi mümkün değil Mehdi’nin. Hicri 1700’de gelmesi mümkün değil. Bir de bütün bu alametlerin yeniden tekrar etmesi gerekiyor. Yani, yeniden Afganistan işgal olacak, yeniden Fırat’ın suyu kesilecek, yeniden bütün bu alametler olacak. Ki, kişi ayakkabısının topuğuyla konuşacak diyor. Yeniden bir daha ayakkabının topuğuyla konuşma olmayacağına göre zaten konuşmuş bir kere; Fırat’ın suyu bir kere kesilmiş zaten, ikinci kere kesilmeyecek ki, ilk kesilişini söylüyor Peygamberimiz. Bir kere kesilecek diyor, o da bir kere kesilmiştir Fırat’ın suyu. Mesela Irak’ın işgali, defalarca işgal olacak anlamına gelen bir şey değil bu. Şöyle, işgal olabilir tamam da, hepsi bir arada bir kerede olması çok önemlidir. Yani 100’ün üzerinde olay bir kerede oluşmuştur. 30 yılın içinde bir kerede oluşmuştur. Kâbe’de baskın olmuş, kan akıtılmıştır, bir kere olmuştur. Mesela, bu Lulin kuyruklu yıldızı bir kere gelen bir şey, Hicri 1600’de 1700’de gelmesi diye bir konu yok. Bilim adamları bir daha gelmez diyorlar, gelecek gibi değil. Bir kereye mahsus gelecek bir şey. Çok nadir rastlanan bir olay, geçmiş dönemlerde olmuş, bir daha da gelir mi gelmez mi bilmiyorlar. Onun için Hicri 1600-1700’diye ümmeti oyalamış oluyorlar, Müslümanları oyalamış oluyorlar. Onların dikkatini dağıtmış ve doğru söylememiş oluyorlar. Hicri 1500’de Peygamberimiz ümmetin ömrü bitiyor diyorsa, tamamdır o ve bütün alametler çıktığına göre, bu da tamamdır. Said Nursi böyle dediğine göre, 1545’de kıyameti bekliyoruz dediğine göre, bu da tamamdır. Bir de Said Nursi bunu söylerken yalnız değil ki, bütün Sünni ulema aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor, tek o söylemiyor. Ayrıca bu alametlerin topluca bir arada olması konusunu iyi araştırıp düşünmesi lazım insanların. Bakın, bir kuyruklu yıldız çıkıyor aynı dönemde, diğer kuyruklu yıldızın aynı dönemde gelmesi gerekiyor. Lulin kuyruklu yıldızının çıktığı dönemde, yeni çıktı biliyorsunuz, 2 yıl önce yağmurlar yağmayacak diyordu tam yağmurlar yağmadı. 2 yıl yağmur yağmadı. Sonra çok fazla yağmur yağacak dedi, insanlar fazla yağmurdan rahatsız olacaklar diyor rivayette, bu da oldu. Tamamı oldu, bunların bir daha toptan tekerrürünün olacağını düşünüyor bazı kişiler; Hicri 1600 de yahut 1700 de. Sünni ulemanın izahına göre ümmetin ömrü bitti. Bunu anlatmıyorlar, bunu gizlemeleri çok acayip. Said Nursi açık açık söylüyor, İmam Hanbel söylüyor, diğer Sünni âlimler söylüyor. Mesela Taberi söylüyor, bütün allame, ulema bunu söylüyor. Bunu gizleyip, ümmeti bu konuda yanıltmak hiç doğru olmaz. İşin doğrusu budur, tek bu yüzyıldır İslam’ın hâkimiyet yüzyılı. Her yer işgal olmuştur, her yer fesada uğramıştır, her yerde zulüm kol gezmektedir, kurtuluş da bu yüzyıldadır inşaAllah.2009-08-07 11:53:41

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.