Cinayetlerin artışı ve yeryüzündeki zulüm sistemi, ahir zamanda, geçmiş kavimlerde olmadığı kadar fazla olacaktır

Bazı kimseler için, Darwinist mantığın getirdiği zulüm sistemini genel ifadelerle özetlemek, dünyaya getirdiği büyük belayı anlamak için yeterli olmuyor olabilir. Bu sebeple, günümüzde tüm dünyada insanların içinde yaşadıkları zulüm sisteminin net delillerini göstererek belanın çapını anlatmak çok daha iyi olacaktır.

Şu an dünyanın pek çok ülkesinde cinayetlerin olağanüstü oranlarda artması, adam öldürmenin son derece olağan hale gelmesi, kitle katliamlarının son derece soğukkanlılıkla yapılması ve insanların bunlara aynı soğukkanlılıkla seyirci kalmasının tek sebebi vardır: insanların birbirlerini gelişmemiş birer hayvan türü olarak görmeleri. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde zayıfların elenmesi gerektiğini düşünerek sınıfta öğretmenlerini ve arkadaşlarını silahla tarayan bir öğrenci de, Afrika’da köylere girip katliam gerçekleştiren caniler de aynı mantığın ürünüdürler. Bütün dünyayı kana bulayan Hitler de, Stalin de, Lenin de, Mao da, Mussolini de aynı mantığın ürünüydü. Bunların tümünün çıkış noktası Darwinizm’dir. Çünkü çarpık Darwinist mantıkta, sözde sorumsuz bir hayvan türü olarak görülen bir insanın, hele bir de Darwinist mantıktaki kişiler tarafından zayıf ve güçsüz damgası yemişse, hayatta kalması için bir sebep yoktur. Hatta öldürülüp yok edilmesi, kendi iğrenç mantıklarına göre sözde doğal bir süreç, hatta ilerleme sağlayacak bir “elenme”dir.


Ahir zaman fitnesi artık son buluyor, tüm dünyada inananlar rahata kavuşuyor

Adnan Oktar'ın 22 Aralık 2009 tarihli Kocaeli TV ve Mavi Karadeniz TV röportajından

 

Ahir zamanda cinayetlerin bu derece yaygınlaşması, öldürmenin bu kadar kolay görülmesi, katliamların adeta normal karşılanması Darwinizm’in tüm dünyaya sahte bir hakimiyet kurmuş olması nedeniyledir. Bu gerçek 1400 yıl önce Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerle bildirilmiştir:

Cinayetler artmadıkça… kıyamet kopmaz. (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)

Masum insanlar katloluncaya kadar Hz. Mehdi (as) çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)


Ahlaksızlıklar Ve Sapıklıklar, Ahir Zamanda Hem Çok Kapsamlı Şekilde Hem de Tüm Dünya Çapında Yaygınlaşacaktır


Yalnızca cinayetler değil, şu anda dünyada büyük bir pervasızlıkla yaşanan ahlaksızlıklar da aynı sapkın düşünce tarzının ürünüdür. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde tarih boyunca yaşanan ahlaki çöküntülerin en üst sınırlarına ulaşılmış durumda. Tarihte hiçbir dönemde ahlak bozukluğu bu kadar şiddetli olmamıştır. Peygamberlerin inkarcı kavimlerinin yaptıkları sapkınlıklar ve gerçekleştirdikleri zulmün tamamı ahir zamanda tüm dünya çapında yaşanmaktadır.

Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde ahir zamanda ahlaksızlığın yayılacağı şöyle haber verilmiştir:

“Fuhuş açık olmadan… kıyamet kopmaz.” (Ramuz-El Ehadis, 91/7)

“Zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.” (Buhari, Tecrid'i 1/16)

“Kıyamet yaklaşınca… kadınla yolun ortasında cinsel münasebette bulunacak kadar haya ortadan kalkar.” (Son Zamanlarla İlgili hadisler, s. 97)

“Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde… kıyamet yaklaşmış olacaktır.” (Ramuz-El Ehadis, 448/8; Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)

"Bir zaman gelecek kadınla yolun ortasında zina yapılacak. Kimse buna itiraz etmeyecek." (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 142)

Ahir zaman, her türlü ahlaksızlığın ve sapıklığın açıkça, hatta kimi çevreler tarafından takdir edilerek yaşandığı dönem olacaktır. Elbette bunun altyapısını oluşturan da yine Darwinist, materyalist ideolojidir. Çünkü Darwinist ideoloji, Allah inancını inkar ettiğinden, hiçbir ahlaki değer tanımadığından, insanları sözde tesadüflerin ürünü bir hayvan olarak gördüğünden, tüm dünyaya yayılmış bu sapkın felsefenin böyle dehşet verici sonuçlarının olması da doğal olacaktır.

Ahir zamanda ahlaksızlık ve insaniyetsizlik, bu propagandanın en önemli sloganları olan "modernlik", "çağdaşlık", "cesurluk" ve "özgürlük" adı altında pek çok ülkede adeta meşru hale getirilecektir. Kuşkusuz modern bir dünya görüşüne sahip olmak, çağın gelişmelerini yakından takip etmek, yeniliğe açık olmak güzel özelliklerdir. Ama bunu ahlaksızlık ve dejenerasyon için araç olarak kullanmak büyük bir aldatmacadır.

Ahir zamanda ortam, bu ahlaki çöküşü tetikleyen ve destekleyen çeşitli unsurlarla da dolup taşacaktır. Nitekim şu anda dünyanın pek çok ülkesinde barlar, gece klüpleri gibi sözde eğlence mekanları ahlaksızlığın adeta bir sektör haline gelmesini sağlayan yerler haline gelmiştir. Fuhuş sektöründen para kazanma adeta legal hale getirilmiş, çeşitli devletler tarafından desteklenir olmuştur. Bazı Uzak Doğu ülkelerindeki durum göz önünde bulundurulduğunda bu gerçek daha iyi anlaşılacaktır. Belirli çevreler tarafında verilen telkinin etkisiyle eşcinsellik neredeyse makul ve olağan gösterilmeye çalışılmış, TV’lerde ve yazılı basında adeta teşvik edilir hale getirilmiştir. Eşcinsel hakları, eşcinsel dernekleri, eşcinsel evlilikler gibi bu sapkınlığın önünü açan pek çok konu rahatlıkla gündeme getirilmekte, hatta bu sapkınlıklar bazı ülkelerin resmi kanunlarıyla korunmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde çeşitli TV kanallarında ve kimi magazin dergilerinde sergilenen ahlaksızlıklar, bugün artık evlilik dışı ilişkilerin, fuhuşla geçimini sağlamanın, homoseksüelliğin, kumarbazlığın, yolsuzluğun, israfın son derece yaygın olduğunu göstermekte ve daha da önemlisi bu haber ve görüntülerle halkın bilinçli olmayan kesimleri de benzer bir yaşama özendirilmektedir.


Darwinizm fitnesi 150 yıldır insanları savaşa sürükledi, ahir zamanda ilk defa silahlar tamamen ortadan kalkacaktır 

Adnan Oktar'ın 10 Kasım 2009 tarihli Mavi Karadeniz, Ekintürk ve Kocaeli Tv röportajından

 

Fuhuşun kapsamlı şekilde yaygınlaştırılması ve hatta birçok ülkede yazılı ve görüntülü basın tarafından adeta teşvik edilir hale getirilmesi de ahir zamanda yaşanan ahlaki çöküntünün ibret verici boyutlarının görülmesi açısından önemlidir . Kimi zaman küçük yaştaki çocuklar bile bizzat kendi aileleri tarafından fuhuşa teşvik edilmektedirler. İnsanlar, evlilik dışı ilişkilere yönlendirilmekte ve bu ilişklier toplum içinde oldukça olağan karşılanmaktadır. TV’de, filmlerde, dizilerde verilen yoğun telkin hep bu yöndedir. Evlilik dışı ilişkilerden doğan çocuklar önemli bir toplumsal sorun halini almıştır. Her yıl sokağa bırakılan çocukların oranı oldukça fazladır ve bu çocukların bir kısmı yaşamını sokaklarda uyuşturucu ve fuhuş sektörünün pençesinde geçirmektedir. Ahir zamanda yaşanan bu manzara, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde 1400 yıl öncesinden haber verilmiştir:

Büyüğe saygı, küçüğe merhamet kalkacak. Zina çocukları çoğalacak. O kadar ki kişi sokak ortasında kadınla zina edecek. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.140)

Günümüzden 50-60 yıl öncesine kadar ahlaksızlık olduğu bilinen ve şiddetle kınanan söz konusu kavramlar, dünyanın birçok ülkesinde Darwinistlerin tekelindeki medyanın etkisiyle şu anda çoğu insan tarafından son derece sıradan olaylar olarak görülmektedir. Oysa zina, Allah tarafından haram kılınmış büyük bir suç ve günahtır. Yüce Rabbimiz ayetinde şöyle bildirir:

Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir hayasızlık' ve kötü bir yoldur. (İsra Suresi, 32)


Ahir Zamanda Her Türlü Kötü Özellik Takdir Görecek, Haramlar Helal Kabul Edilecektir

Peygamberimiz (sav), ahir zaman toplumlarda inkarcıların Kuran ahlakından tamamen uzaklaşacağını ve haramların helal sayılacağını haber vermiştir:

“Hz. Mehdi (as), bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

“Haram olan şeylerin helal sayılması… kıyamet alametlerindendir.” (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)

Ahir zaman, her türlü kötü özelliğin bir arada yaşandığı ve toplum bazı kesimleri tarafından özendirildiği bir dönem olacaktır. Kuran’da Allah, insana vicdanlı davranmasını öğütlemiştir. Ahir zaman ise toplum içinde özellikle yaygınlaştırılan, okullarda, işyerlerinde adeta kanun gibi öğretilen tüm haramları adeta helal hale dönüştüren sapkın anlayışların geliştirildiği bir dönemdir. Güzel ahlak, saygı, sevgi, vefa, anlayış, hoşgörü, alçakgönüllülük gibi özelliklerin yerini hile, sahtekarlık, acımasızlık, bencillik, menfaatçilik gibi çirkin özellikler alır. Bu çirkin yapının hakim olduğu toplumlarda, toplum içinde ayakta kalabilmek için bu kötülüklerin baskın ve güçlü olmasına özen gösterilir. Yalan bolca kullanılır. İkiyüzlülük bu bozuk ahlakı yaşayan toplumların neredeyse her tarafına hakim olmuştur. İkiyüzlülüğün ve menfaatçiliğin getirdiği güvensizlik her yeri kaplamış durumdadır.

 

Kıskançlık mutlaka ön plandadır. Hatta adeta sevginin bir ifadesi gibi gösterilerek toplum içinde teşvik edilir. Kuran’da tevazu övülürken insanlar hep büyüklenmeye, birbirlerini küçük görmeye ve birbirlerini ezmeye yönlendirilirler. Bunun en büyük sonuçlarından biri de saldırganlık, hırs ve merhametsizliğin yaygınlaşmasıdır.

Oysa Yüce Rabbimiz, yeryüzünde büyüklenenlerin durumunu bizlere şöyle haber vermiştir:

Onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki: "Kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş?" Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah'ı görmediler mi? O, kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. (Fussilet Suresi, 15)

Kuran ahlakı insanların birbirlerini sevmelerini, birbirlerinin haklarını kendi haklarından üstün tutmalarını öğütlerken, toplum içinde Darwinist ideolojinin getirdiği güçlü ve avantajlı olanın ayakta kalması çarpıklığı yerleşmiştir. Onlar için kıyasıya bir mücadele ortamı vardır. Onların yanılgılarına göre, “insan bir hayvan türüdür. Hayvanlarla aynı biyolojik kanunlara tabidir. Diğer bir deyişle, insan da orman kanunlarına göre yaşamalıdır.” İşte bu çarpık mantığın tüm dünyaya hakim olması, ahir zamanda toplumun geçmişteki diğer toplumlardan daha farklı ve zorlu olduğunun en büyük kanıtlarından biridir.

Darwinist mantık, tecavüzün dahi insanın hayali hayvan atalarından kalma “son derece doğal” bir içgüdüsel davranış olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Bu kişilere göre, eşcinsellik gibi olağanüstü derecede sapkın bir davranış da, tıpkı tecavüz gibi doğal seleksiyonun ürünüdür. Böylesine sapkın düşünen insanlar için ensestin de aynı şekilde değerlendirilmemesi için bir gerekçe yoktur. Her sapkınlık sözde “doğal” sebeplere bağlanınca, sahte bir telkinle sözde meşrulaşması da son derece kolaylaşır. Bir kısım insanlara bu sapıklıkların haram bir fiil ve bir ahlaksızlık olduğu gerçeğinden uzaklaşarak, insanın sözde geçmiş atalarından gelen doğal ve genetik bir davranış özelliği olduğunu telkin etmek, bu ahlaksızlıkların yaygınlaşmasına son derece kolay bir yol açmış olur. İşte günümüzde pek çok toplumda  bu sahte telkin göz göre göre yaygınlaştırıldığından, bu ahlaksızlığın yaygınlaşması da o denli kolay olmaktadır.

Oysa Kuran’da, bu sapkınlıkların tümü haram kılınmıştır. Yüce Rabbimiz ayetinde şöyle bildirir:

"Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? "Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz." (Şuara Suresi, 165-166)

Görüldüğü gibi Darwinizm, ahir zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinde pek çok toplumun her türlü sapkınlığı ve ahlaksızlığı meşru karşılaması, cinayet, öfke, savaş ve haram yiyiciliği yoğun olarak sürdürmesi için oldukça uygun bir kılıf haline gelmiştir. Ahir zaman, bu sapkın mantığın tüm dünyaya yayılması nedeniyle, böylesine büyük ve geniş kapsamlı ahlak bozukluğuna sahne olamaktadır. Ahir zaman toplumunun başıbozuk yapısının varlığı ve devamı için gerekli tüm koşullar, Darwinist toplum yapısı ile sağlanmaktadır. 
 


2010-02-23 16:15:19

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."