Hz. Mehdi nasıl tanınacak? (Hz. Mehdi'nin fiziksel özellikleri)

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi’nin gerek fiziksel gerek ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hz. Mehdi’nin ahlakının, kendi ahlakına benzediğini bildirmiş, onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi’nin, insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu belirtmiştir.

Son birkaç on yıldır yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Hz. Mehdi’nin geliş alametleri ve Hz. Mehdi’nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi, Müslümanların heyecanını daha da artıracaktır.
 
Hz. Peygamberimiz (sav) Müslümanlara, ahir zamanda Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz (sav) bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:
 
 
‘...Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim’den bir şahıs gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır.’ (Sünen Ebu Davud, Cilt 14, s. 402) 
 
Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleriyle beraber, İslam alimleri de, yaşadıkları dönemlerden günümüze kadar ulaşmış el yazması eserleriyle, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını taşımışlar; inananlar için bu konunun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. İşte içinde bulunduğumuz bu dönemde ortaya çıkan alametler bize, Hz. Mehdi’nin çıkışının yakın olduğunu göstermektedir.
 
Nitekim, yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar ve depremler Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Hz. Mehdi’nin geliş alametleri ve Hz. Mehdi’nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını artıracaktır.
 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde Hz. Mehdi’nin fiziki özellikleri şu şekilde yer almaktadır:
 
Peygamberimiz(sav)’in Soyundandır
 
Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hz. Mehdi de hadislerde belirtildiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk arasında Peygamberimiz (sav)’in soyundan gelen kimselere Seyyid denmektedir.
 
Hz. Mehdi’nin Peygamberimiz (sav)’in soyundan geldiğini bildiren hadislerden bir kısmı ise şu şekildedir:
 
Hz. Ali’nin rivayetine göre Resulullah şöyle buyurdu: “Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zatı (Hz. Mehdi’yi) gönderecek.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)
 
Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez. (En-Necmu’s Sakıb, Ukayli)
Said b. el Müseyyeb’den, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: “Hz. Mehdi, kızım Fatıma’nın neslindendir.” (Sünen-i İbn Mace, 10/348)
 
Hz. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beytimden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)
“Hz. Mehdi, benim çocuklarımdan biridir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.’’
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Hz. Mehdi”)
 
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
 
“Benim neslimden olan 40 yaşındaki Hz. Mehdi’dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Hz. Mehdi”)
 
Resulullah şöyle buyurmuştur:
 
“Hz. Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.”
(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Güzel Yüzlü ve Nurludur
 
O (Hz. Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.
(Hz. Mehdilik ve İmamiye, s. 153/ İkdüd Dürer’den)
 
Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)
 
Peygamberimiz “Benim neslimden olan 40 yaşındaki Hz. Mehdi’dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.” şeklinde buyurmuştur.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb Elverdi fi Mezhebil Hz. Mehdi”)
 
Resulullah şöyle buyurmuştur:
 
“Hz. Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Güzel yüzlüdür. Yüzünün nurları ona azamet verir.”
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
“O (Hz. Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Onun yüzü, parlak yıldız gibidir. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
Dişleri Parlaktır
 
Dişleri parlaktır… (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki)
 
Yanağında Ben Vardır
 
Hz. Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
Yüzünde bir ben vardır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki)
 
Yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır.
(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc: Naim Erdoğan)
 
Omzunda Nübüvvet (Peygamberlik) Mührü Vardır
 
Hz. Mehdi’nin omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasarr Fi Alamatil Hz. Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)
 
Omuzunda Peygamber (sav)’in alameti vardır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)
 
Omuzunda Peygamber (sav)’in nişanı vardır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)
 
Hadislerden anlaşıldığı üzere, Hz. Mehdi’nin iki omuzu arasında Hz. Muhammed (sav)’de olduğu gibi açık bir alamet olan “peygamberlik mührü” olacaktır.
 
Cabir b. Semüre’den rivayet edilmiştir: “Resululah’ın mührü güvercin yumurtası kadar bir yumru idi.” (Sünen-i Tirmizi, 6/126)
 
Ebu Saib b. Yezid’den rivayet edilmiştir: “Gözüm Peygamberimiz (sav)’in iki omuzu arasındaki mühüre ilişti. (Sünen-i Tirmizi, 6/126)
 
Siyah Saçlıdır
 
Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Hz. Mehdilik ve İmamiye, s. 153 / İkdüd Dürer’den)
“O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.”
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
“O (Hz. Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.” (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
Hz. Mehdi (as) geniş vücutludur
 
"İri gövdeli..."
(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
 
"Karnı büyük, iki uyluk arası açık…"
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)
 
"İki uyluk arası açık..."
(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
"Alnı geniştir." (Hadis, Hz. Mehdi (as)’nin başının da büyük olacağına işaret etmektedir.)
(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)
 
Karnının geniş olması
 
"...Karnı büyük, iki uyluk arası açık..."
(Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)
 
Uylukları geniştir
 
Hz. Mehdi (as)'ın karnı geniş olacağı için uylukları da doğal olarak geniş olacaktır.
O, alnı açık... karnı büyük, iki uyluk arası açık... (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, s. 13)
 
İki uyluk arası açık... (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
 
Hz. Mehdi (as) heybetli bir şahıs olacaktır
 
"O (Hz. Mehdi (as))… heybetli bir şahıstır." (İkdüd dürer)
 
"Hz. Mehdi (as) sanki Beni İsrail'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.)"
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)
 
Hz. Mehdi (as)'ın endamı Ben-i İsrail gibidir
 
Hz. Mehdi (as)'ın boyu, posu sanki Ben-i İsrail ricalindedir. 
(El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29)
Cismi, İsrail cismidir. 
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24)
Hz. Mehdi (as) sanki Beni İsrail 'den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar.) 
Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30
Kaşı Kavislidir
 
“Kaşı kavisli…” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
 
Rengi
 
Hz. Mehdi’nin rengi Arabi… (İbn Hacer El Mekki; “El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, s. 15-75)
NOT: Arap ırkının ten rengi, kırmızıyla karışık beyazdır.
Hz. Peygamber (sav)’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi’nin ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Bir rivayette Resulullah (sav)’in ten rengi şöyle tarif edilmektedir:
Enes b. Malik, Peygamber’in rengi hakkında şöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu. (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28)
Kırmızı ile karışık nurani beyaz idi. (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28)
Esmer olacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 163; El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

Hadislerde Hz. Mehdi'nin geniş ve heybetli yapısının yanısıra, başının büyük olacağı da bildirilmektedir:

Hz. Mehdi ben(im neslim)dendir. Alnı geniş ve açıktır. (İmam Şarani “Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri”, Bedir Yayınevi, s. 432-448)
Hadisten de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi'nin alın kısmı büyükçedir ve dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.
 
Yaşı
 
Hadislerde belirtilen, Hz. Mehdi’nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun görevine başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır.
Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektirHz. Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır.
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
Hz. Mehdi benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır...
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
“O genç bir adamdır.”
(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 
Burnu
 
Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. (Tırmizi / Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, Sayfa 365)
Alnı geniş burnu parlaktır. (Asrın Beklediği İnsan Hz. Mehdi, Adil Gökbayrak, s. 28)
“…küçük burunlu…” (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
 
Sakalı
 
Sakalı bol ve sık olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Sakalı sıktır. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 163)
O genç bir adamdır. Orta boyludur. Güzel yüzlüdür. Saçları, omuzlarının üzerine doğru sarkar. Yüzünün nurları ona azamet verir. Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
O (Hz. Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. Saçları, omuzlarının üzerine sarkar. Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.”
(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
“Hz. Mehdi, gür sakallı...” (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
 
Boyu
 
Hz. Mehdi, orta boylu olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)
Peygamber Efendimiz (sav)’in de, hadislerde Hz. Mehdi için bildirildiği gibi orta boylu olduğunu rivayetlerden öğrenmekteyiz:
Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah (sav) orta boylu idi. Bilindiği gibi hadiste geçen Rab’a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için uzun olan şahsa göre bir sınır vardır. Çünkü boyun sahibi kendi karışı ile yedi karış kadar olan boya normal boy denilir. (Tirmizi, Şemail-i Şerif, s. 15)
 
ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDA HZ. MEHDİ
 
Ehl-i Sünnet kaynaklarından başka kaynaklara baktığımızda da Hz. Mehdi ile ilgili benzer bilgilerin yer aldığını görmekteyiz.
Örneğin; Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışından önce sahte Hz. Mehdilerin çıkacağı ve bunların itibar görmeyeceği, bu durumlar karşısında Hz. Mehdi’nin sessiz kalacağı; ahir zaman olarak isimlendirilen bu dönemde insanların ahlakında büyük bozulmalar yaşanacağı; bazı kimselerin hayırlı bazılarınınsa hayırsız olacağı ve bir kısmının helak olacağı; zuhurundan önce yeryüzünde ahlaki bozulmaların olacağı, inkarcı yöneticilerin, sapkın bilgelerin olacağı, insanların kazançlarının azalacağı, faizin yaygınlaşacağı, zinanın çoğalacağı, sapkınlığın görüleceği, kıtlıkların ve savaşların yaşanacağı; zuhurunun alametleri olarak Süfyani’nin zuhuru, bir ordunun yere girmesi, bir sesin duyulması ve Beni Abbas’tan bir kimsenin helak olması, Beyda’nın yere çökmesi; bu alametlerin birbiri ardınca zincirleme meydana gelmesi; Hz. Mehdi’nin uzun bir kaybolma döneminin olacağı ve insanların bir bölümünün imanlarını kaybedeceği; gökten gelen bir sesi dünyadaki tüm insanların duymasından sonra Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği; Hz. Mehdi’nin çıktığı duyurulduğu zaman insanların onun hilafeti karşısında boyun eğecekleri; Hz. Mehdi’nin Hz. Süleyman ve Hz. Davud gibi hüküm vereceği; İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacağı ve İslam’a hayat vereceği; Hz. Mehdi’nin zulüm ve haksızlıkla dolu olan dünyayı adalet ve eşitlikle dolduracağı; Hz. Mehdi’nin Peygamberimiz (sav)’in yolunu izleyeceği, onun din ahlakını yerleşik kıldığı gibi Hz. Mehdi’nin de insanların yanlış inanış ve uygulamalarını ortadan kaldıracağı ve dini özüne döndüreceği; Peygamberimiz (sav) döneminde yaşayan Müslümanların Hz. Mehdi zamanında yaşamaya imrendikleri, sayıları üçyüzden biraz fazla olan çok az kimsenin Hz. Mehdi’ye tabi olacağı; yardımcılarının sayısının 313 kişi olacağı; kutsal emanetlerle birlikte çıkacağı; kınayanın kınamasından korkmayan bir ahlaka sahip olduğu; ihtiyacını bildirmeyen bir yapıda olduğu ve insanların ona muhtaç oldukları; itidalli olduğu; ilim sahibi olduğu; Hz. Muhammed’in soyundan olduğu; heybetli ve vakarlı olduğu; güzel yüzlü ve güzel saçlı olduğu; ince burunlu ve yüzünün geniş olduğu bildirilmektedir.
Başka rivayetlerde Hz. Mehdi'nin "alnında bir iz" olduğu bildirilmektedir. Ayrıca rivayetlerde Hz. Mehdi’nin "sağ bacağında bir ben" olduğu da haber verilmektedir.
‘ Hz. Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.’ (Ukayli ‘En Necmu’s sakıb fi Beyanı Enne’l Hz. Mehdi min Evladı AH b.
 
SONUÇ
 
Yazı boyunca Peygamberimiz (sav)’in hadisleri ışığında, ahir zamanda ortaya çıkacak olan Hz. Mehdi’nin tanınmasını sağlayacak belli başlı özellikleri inceledik. Peygamberimiz (sav) bu hadislerinde Hz. Mehdi’nin gerek fiziksel gerek ahlaki özellikleri hakkında pek çok tanıtıcı bilgi vermiştir. Hz. Mehdi’nin ahlakının, kendi ahlakına benzediğini bildirmiş, onun Allah korkusunu ve güzel ahlakını övmüştür. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi’nin, insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşlarına vesile olacak çok kıymetli bir kimse olduğunu belirtmiş ve ortaya çıktığında, insanların “kar üzerinde sürünerek de olsa ona uymalarını” bildirmiştir:
İbni Ebi Şeybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mes’ud’dan tahric ettiler. O dedi ki: ... O (Hz. Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden O’na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O’na katılsın. Zira O Hz. Mehdi’dir. (Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)
İçinde bulunduğumuz dönem 1400 senedir beklenen, Peygamberimiz (sav)’in müjdelediği bu tarihi olayın gerçekleşmesinin yaklaştığı dönemdir. Bu gerçeğin şuurunda olan ve Hz. Mehdi ortaya çıktığında onun yanında olma şerefine erişmek isteyen tüm Müslümanlar yazı boyunca anlatılan, Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde verdiği bilgileri dikkatlice okumalı, bu mübarek şahsı doğru bir şekilde tanıyabilmek için tüm sebeplere sarılmalıdırlar. Zira bu bilgilerin dikkatlice araştırılıp incelenmesi, bu kutlu şahsın tanınabilmesinde Allah’ın izniyle önemli bir yol gösterici olacaktır.
Hiç kuşkusuz ki İslam dininin aslına dönmesine ve Kuran ahlakının tüm yeryüzüne hakim olmasına vesile olacak, Müslümanlar arasında büyük bir birlik sağlayacak böylesine kutlu bir zata zemin hazırlamak ve ona yardımcı olmak Müslümanların önemli bir sorumluluğudur. Hz. Mehdi gibi mübarek bir şahsın yakınlarından olabilmek, ona destek olabilmek, tüm insanlara yönelik hayırlı faaliyetlerinde ona yardımcı olabilmek tüm inananlar için büyük bir nimet ve şereftir.

Son birkaç on yıldır yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Hz. Mehdi’nin geliş alametleri ve Hz. Mehdi’nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi, Müslümanların heyecanını daha da artıracaktır.
Hz. Peygamberimiz (sav) Müslümanlara, ahir zamanda Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz (sav) bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:
Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleriyle beraber, İslam alimleri de, yaşadıkları dönemlerden günümüze kadar ulaşmış el yazması eserleriyle, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını taşımışlar; inananlar için bu konunun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. İşte içinde bulunduğumuz bu dönemde ortaya çıkan alametler bize, Hz. Mehdi’nin çıkışının yakın olduğunu göstermektedir.
Nitekim, yaşadığımız yıllarda yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar ve depremler Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Hz. Mehdi’nin geliş alametleri ve Hz. Mehdi’nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi Müslümanların heyecanını artıracaktır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde Hz. Mehdi’nin fiziki özellikleri şu şekilde yer almaktadır:
“...Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim’den bir şahıs gönderecektir. O dünyayı (daha önce) zulümle olduğu gibi adaletle dolduracaktır.”
(Sünen Ebu Davud, Cilt 14, s. 402)
2005-06-24 08:11:53

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.