Hz. Mehdi ve yardımcıları

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin İslam dininin ve Müslümanların hayrına yönelik pek çok hizmeti olacağını ve çok önemli faaliyetler yürüteceğini bildirmiştir. Güzel ahlakı ile Peygamberimiz (sav)'e benzetilen Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere göre tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşları için samimi çaba harcayacak, dünyada huzur, barış, bolluk ve bereketin oluşmasına vesile olacaktır. Bu şerefli ve üstün görevinde ise etrafında az sayıda yardımcısının olacağı haber verilmiştir. Hadislerde ve İslam alimlerinin izahlarında Hz. Mehdi'nin yardımcılarıyla ilgili olarak verilen bilgiler aynı zamanda Hz. Mehdi'nin tanınmasına vesile olacak alametlerdendir.
 
İçinde bulunduğumuz hicri 1400'lü yıllar, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve İslam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin birbiri ardınca gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu dönemde çok büyük olayların ve tarihi gelişmelerin yaşanacağı bildirilmiştir. Allah, bu gelişmelere vesile olmaları için kullarından mübarek insanlar seçmiştir. Bu şahıslardan biri olan Hz. Mehdi'nin üstün ahlakı ve şerefli mücadelesi hadislerde detaylı olarak haber verilmiştir. Haber verilen bir diğer konu da Hz. Mehdi'nin yardımcıları ve onların taşıdığı çeşitli özelliklerdir. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı, sayılarının az olmasıdır. Hadislere göre, dünya çapında büyük bir çalışma yapacak olan Hz. Mehdi'nin yardımcılarının, tebliğ yaptıkları süre boyunca sayılarının hiç değişmeden kalması Allah'ın bir hikmet üzerine yarattığı mucizevi bir durumdur. Hz. Mehdi'nin yardımcılarının belli bir sayı civarında olmasının hikmetlerinden biri ise, bu durumun o mübarek şahsın tanınmasına vesile olacak alametler arasında yer almasıdır.
 
Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği üzere Hz. Mehdi'yi ilk ortaya çıktığında destekleyenlerin sayısının çok az olacak olması, Allah'ın Kuran'da bildirdiği adetullahının bir gereğidir. Bu durum, tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarında hep aynı olmuştur.
Kuran'da peygamberlerin de çevrelerinde samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir.
 
Örneğin Hz. Musa'ya yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir:
 
"Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı..." (Yunus Suresi, 83)
 
Aynı durum Hz. İsa'nın ilk geldiği dönemdeki yardımcıları için de geçerlidir. Rivayetlerden Hz. İsa'ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı anlaşılmaktadır. Kuran'da Hz. İsa'ya inananların durumu şöyle bildirilmektedir:
 
"Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa'nın havarilere: "Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğulları'ndan bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti..." (Saff Suresi, 14)
 
Kuran'da, Ashab-ı Kehf adlı topluluğun da sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir:
 
"(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: "Üç'tüler, onların dördüncüsü köpekleridir." Ve: "Beştiler, onların altıncısı köpekleridir" diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. "Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez."..." (Kehf Suresi, 22)
 
Bir başka ayette ise Hz. Nuh'a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle haber verilmiştir:
 
"... Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti." (Hud Suresi, 40)
 
Kuran'da Hz. Lut'a da çok az kişinin iman ettiği bildirilmektedir. Lut kavmine büyük bir felaket isabet ettiğinde, Allah oradan sadece Hz. Lut'un iman eden aile mensuplarını -iman etmeyen hanımı dışında- kurtarmıştır:
 
"… Kendi karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır." Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: "Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır." (Ankebut Suresi, 32-33)
 
Hz. Mehdi'nin Yardımcılarının Sayısı 300 Civarında Olacaktır
 
Hadislerde Hz. Mehdi'ye tabi olacak kişilerin sayısına dair açık olarak belirli bir sayı verilmiştir:
 
Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki: Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.(Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si; "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
 
Bu 313 kişi gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. (Kıyamet Alametleri, s. 169)(Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Ennel Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
 
Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
 
Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Hz. Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
 
İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, din ahlakına çok büyük hizmetler veren böyle değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok dikkat çekicidir. Kuşkusuz bu çok mucizevi bir durumdur. Günümüzde en küçük bir dini topluluk bile binlerce kişiden oluşurken, İslam ahlakının hakimiyetine vesile olacak olan Hz. Mehdi'nin yardımcılarının sayısının yalnızca 313-314 kişi olması, Hz. Mehdi'nin ve cemaatinin başlıca ayırt edici özelliklerinden biridir.
 
Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi'nin cemaatindeki her bir kimsenin manen çok güçlü olacağını belirtmiştir:
 
Bu vazifenin istinad ettiği (dayandığı) kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüd (dayanışma) sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. (Emirdağ Lahikası, sf. 259)
 
Hz. Mehdi'ye Melekler de Yardım Edecektir
 
Allah onu üç bin melekle destekleyecektir. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
 
...Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
 
Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi'nin yardımcıları arasında Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın da oldukları haber verilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi'ye, Allah'ın izniyle, melekler de yardımcı olacaktır.
 
Meleklerin salih müminlere yardımcı oldukları, Kuran'ın çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir:
 
"Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın..." (Enfal Suresi, 12)
 
"Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?" diyordun." (Al-i İmran Suresi, 124)
 
... Ebu Hamzai Somali'den:
 
İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ı şöyle buyururken duydum:
"Ali Muhammed'in Kaimı-aleyhimusselam (Hz. Mehdi) zuhur ettiğinde Allah ona müsevvim (varlıkları düzene koyan), mürdif (birbiri ardınca, birbirine tabi), münzel (indirilmiş, nazil edilmiş) ve kerrüb (Allah'a en yakın olan) MELEKLERLE YARDIM EDECEKTİR.
CEBRAİL, ONUN ÖNÜNDE OLACAK, MİKAİL SAĞINDA VE İSRAFİL İSE SOLUNDAN GELECEKTİR. Ve korku bir aylık yoldan onun önünden, arkasından, sağından ve solundan ilerleyecek. (Allaha) yakın melekler de onun hizasında olacaklar...
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)
 
CEBRAİL İLE MİKAİL ONU KENDİ ARALARINA ALACAKLAR.
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)
 
Dokuz Bin Üç Yüz Melek Ona Yardım için İnecek
 
Şöyle arzettim: Sana feda olayım. Bütün hepsi onunla birlikte mi olacak? Buyurdu ki: Evet, onlar NUH ile birlikte gemide, ateşe atıldığı zaman İbrahim'le birlikte, deniz yarıldığında MUSA ile birlikte ve Allah göğe yükselttiği zaman İSA ile birlikte olan meleklerdir. Bunların dört bini belirlenmiş ve RESULULLAH'LA birlikte olanlardır ve üçyüz onüç melek Bedir'de onunla birlikte idi... Onların hepsi Kaim aleyhisselam'ın kıyamını beklerler.
(Gaybeti numani, s. 368)
 
 
Muhammed bin Müslim şöyle der: "Haceti olan biri onu çağırdığında kim ona icabet eder." Ayeti hakkında İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu: Bu ayet Kaim aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Beyaz bir kuş şeklinde Kabe'nin oluğundan gelip HALKIN İÇİNDE HZ. MEHDİ'YE İLK BİAT EDECEK OLAN CEBRAİL ALEYHİSSELAMDIR.
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)
 
Ahir Zamanda İman Edenlerin Her Biri Çok Kıymetli Olacaktır
 
Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde dikkat çekilen bir diğer husus ise ahir zamanda iman edenlerin her birinin çok kıymetli olacağıdır.
 
 
Dinsizliğin tüm dünya üzerinde çok yaygın olduğu, ahlaki dejenerasyonun çok büyük bir hız kazandığı ahir zamanda, başta Hz. Mehdi olmak üzere müminler çok büyük zorluklarla ve toplumsal baskılarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu durumla ilgili bir hadis şu şekildedir:
 
İnsanlar üzerinde öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda dinine karşı sabırlı olan, koru eline alan gibi olacak. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si, "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
 
Bu baskılara sabreden böyle kıymetli bir şahsın etrafında sayısız insanın bulunması, insanların ona yardımcı olabilmek için büyük bir şevk ve heyecan içinde yarışmaları gerekir. Ancak dönemin ahir zaman olması, uygulamada hak ile batılın yer değiştirmesi, insanların Kuran ahlakından uzaklaşmış olmaları, ahlaki yozlaşmanın çok yüksek boyutlara ulaşması, insanların böyle şerefli bir mümine tabi olmalarını ve onun topluluğuna katılmalarını engelleyecek olabilir.
 
Gençtirler
 
"Hz. Mehdi'nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)
 
Onun (Hz. Mehdi'nin) bayraktarı doğudan Temimi soyuna mensup bir genç olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26 )
 
İlim Sahibidirler
 
"Özellikle bu vezirler her konuda gerçek manada arif kişiler olacaklardır. (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, s. 37, Köprü Yayınları)
 
Manen Destekleneceklerdir
 
"Bil ki, Hz. Mehdi çıktığı zaman bütün Müslüman havassı (ilim ve takvaca üstün olanlar) ve avamı (geneli) sevineceklerdir. Hz. Mehdi'nin İlahi olan yani manen desteklenen adamları olacaktır. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'ın Hz. Mehdi'ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklardır." (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, s. 37, Köprü Yayınları)
 
"Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu, Allah'a hiçbir vakit karşı da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacaktır." (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, s. 37, Köprü Yayınları)
 
Hz. Muaviye b. Kırra (ra)'dan rivayet edilmiştir:
Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. (Ramuz el Ehadis, 472)
 
Acemdirler (Arap Olmayan)
 
"Hz. Mehdi'nin yardımcıları Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak." (Kıyamet Alametleri, s.187)
 
Üstün Ahlak Sahibidirler
 
Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır. (Ramuz El Ehadis, 1/135)
 
Onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir. (Süneni İbni Mace,10-259)
 
Hz. Ali'den bir rivayette şöyle belirtilmiştir:
"…onlarda Cenab-ı Hakk'ı gerçek manada bilen insanlar vardır ki onlar ahir zamanda Hz. Mehdi'nin yardımcısıdır". (Ebu Naim el-Kufi, Kitabü'l Fiten'de zikretmiştir.)
 
Allah'ın İzniyle Hiçbir Zaman Yenilgiye Uğramayacaklardır
 
"…Bu vezirlerin belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman hezimete uğramamalarıdır." (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, s. 37, Köprü Yayınları)
 
Nuaym'ın, Ebu Cafer'den rivayetine göre;
"Allah (cc) Hz. Mehdi'nin ordusunu ve yardımcılarını başarılı kılacaktır…"  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
 
İnsanlar İçinde En Güvenilir Olanlardır
 
"Hz. Mehdi, vakti gelinceye dek gizlenecektir, vaad olunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Onun güvendiği kimseleri yani vezirleriyse emin olanların en güvenceli olanlarıdır." (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, s. 37, Köprü Yayınları)
 
O'nun (Hz. Mehdi'nin) kumandaları, insanların en hayırlısıdırlar. (El-Kavlu'l Muntazar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar-49)
 
Gidene Üzülmez, Aralarına Katılana Sevinmezler
 
Hz. Muaviye b. Kırra (ra)'dan rivayet edilmiştir:
"…Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez." (Ramuz el Ehadis, 472)
 
Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki:
"…Bulutların semada toplandığı gibi, Allah onun etrafına bir kavim toplar. Onların kalblerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da sevinmezler. Sayıları Bedir ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman-57)
 
Allah Onları Gizlemiştir
 
"Allah, bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir…" (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, M. Arabi s. 36, Köprü Yayınları)
 
"Allah (cc) Hz. Mehdi için bir cemaat yaratır. Onlar Allah tarafından saklıdırlar…" (Risaletül huruc ül Hz. Mehdi... sf.129)
 
Sözlerine Sadık Olacaklardır
 
"…Bunlar öncü olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi, bunlar da aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır…"  (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Hz. Mehdi, s. 37, Köprü Yayınları)
 
İbni Merdüye, tefsirinde İbni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi:
Ashabı Kehf, Hz. Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.
(Kitabul Burhan, VI. Bölüm)
 
İmam Ebu İshak Salebi Kuran tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını anlatırken diyor ki:
Hz. Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf'e gidip selam verince, Allah onları diriltecek ve Hz. Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar.
(Kitabul Burhan, VI. Bölüm)
 
İmam-ı Suyuti diyor ki:
Ashabı Kehf'in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah'ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Hz. Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed'e dahil olma şerefi kazanacaklardır.
(Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ahir Zaman Hz. Mehdisi'nin alametleri s. 59 kahraman neşriyat)
 
Gece İbadet ile Meşgul Olup, Gündüz Çalışacaklardır
 
Ebu Nuaym'ın, Ebu Ca'ferden rivayetine göre;
"Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan 313 kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tevafuken ortaya çıkacaklar ve onlar, gece ibadet ile meşgul olup gündüz arslan kesilecekler."
 ( Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Ashab-ı Kehf Hz. Mehdi'nin Yardımcıları Arasına Katılacaktır
 
Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre;
Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hz. Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir… Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar."
 
SONUÇ
 
Hz. Mehdi, Allah'ın Peygamber Efendimiz (sav)'e 1400 yıl önce ahlakını, fiziksel özelliklerini, faaliyetlerini, hizmetlerini ve dünyada bırakacağı etkiyi bildirdiği ve kaderde takdir ettiği mübarek bir şahıs olacaktır. Bu özelliklerin taklit edilmesi, çaba harcanarak kazanılması kesinlikle mümkün olmadığı gibi, Hz. Mehdi'nin çalışmalarının durdurulması ya da çeşitli tevillerle reddedilmesi de Allah'ın izni ile mümkün değildir. Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in de haber verdiği gibi tüm hizmetlerini yerine getirecek ve Allah'ın izniyle ahir zamanda ikinci kez yeryüzüne gelecek olan Hz. İsa ile birlikte Kuran ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bu, Allah'ın belirlediği bir kaderdir. Kuran'da İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağı şu şekilde müjdelenmektedir:
 
"Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. ÖYLE Kİ ONU (HAK DİN OLAN İSLAM'I) BÜTÜN DİNLERE KARŞI ÜSTÜN KILACAKTIR; müşrikler hoş görmese bile." (Saff Suresi, 9)
 
Allah'ın seçkin kullarından biri olan Hz. Mehdi, 1400 sene önce Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi –Allah'ın izni ile- ahir zamanda Kuran ahlakını tüm dünyaya hakim edecektir. Tek başına da olsa, kaderinde olan bu vazifesini muhakkak yerine getirecektir. Bu tebliği süresince ona yardımcılar kılınması ise Yüce Allah'ın bir lütuf ve nimetidir. Rabbimiz elçilerine desteğini, Kuran'da şu şekilde bildirmiştir:
 
"Siz ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir..." (Tevbe Suresi, 40)
2007-04-15 12:46:56

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top